Obsługa firm

Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych na wielu płaszczyznach ich aktywności. Obsługa prawna w przedmiotowym zakresie prowadzona jest zarówno na zasadzie stałych umów obsługi prawnej jak i pojedynczych zleceń. Świadczone usługi dotyczą etapu założenia działalności gospodarczej, etapu jej prowadzenia oraz etapu likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Poniżej przedstawiony zakres świadczonych usług ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje pełnego spektrum oferowanych naszym Klientom usług.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:


Założenie podmiotu gospodarczego lub innej organizacji:

porady prawne;

reprezentacja przed KRS;

rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej;

rejestracja spółki cywilnej;

rejestracja spółki z o.o.;

rejestracja spółki jawnej;

rejestracja spółki akcyjnej;

rejestracja spółki komandytowej;

rejestracja spółki partnerskiej;

rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej;

założenie fundacji;

założenie spółdzielni;

założenie stowarzyszenia.


Uzyskanie licencji, koncesji i zezwoleń:

licencji spedycyjna;

licencji na transport;

koncesji Na Obrót Paliwami Płynnymi (OPC);

koncesji w zakresie ochrony osób i mienia;

pozwolenia na handel napojami alkoholowymi.


Prowadzenie podmiotu gospodarczego lub innej organizacji:

porady prawne;

obsługa prawna podmiotów gospodarczych lub innych organizacji w zakresie bieżącej działalności;

kontrola formalno-prawna dokumentacji związanej z obsługiwanym obszarem, np. spraw pracowniczych, zawieranych umów, pism administracyjnych;

przygotowywanie opinii prawnych;

przygotowywanie umów cywilnoprawnych, w tym:

umowy o współpracy gospodarczej;

umowy o pracę;

umowy franszyzy;

umowy o roboty budowlane;

umowy transportu;

umowy spedycji;

umowy sprzedaży nieruchomości;

umowy dzierżawy;

umowy najmu;

bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych;

prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych w tym tych prowadzonych w ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM!