Inne dziedziny prawa

KLIENCI INDYWIDUALNI.

Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych. Poniżej przedstawiony zakres świadczonych usług ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje pełnego spektrum oferowanych naszym Klientom usług.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

separacje;

rozwody;

podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej;

ustalenie kontaktów z dzieckiem;

ustanowienie rodziny zastępczej;

ograniczenie władzy rodzicielskiej;

pozbawienie władzy rodzicielskiej;

alimenty (ustanowienie, zmiana i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego);

ustanowienie rodziny zastępczej;

ustalenie ojcostwa;

przysposobienie dziecka;

eksmisja małżonka;

ubezwłasnowolnienie.


Prawo lokalowe - eksmisje


porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

prowadzone przez nas postępowania mają na celu:

1. wstrzymanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych zarówno na etapie postępowania sądowego jak i egzekucyjnego;

2. uzyskanie lokalu socjalnego zarówno na etapie postępowania sądowego jak i postępowania egzekucyjnego.


Sprawy spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku;

odrzucenie spadku;

dział spadku;

spis z inwentarza;

zachowek;

obalenie testamentu;

umowy dożywocia;

darowizny;

podatek od spadków i darowizn.


Prawo ubezpieczeń społecznych

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

odwołania od decyzji Lekarza Orzecznika ZUS do Komisji Lekarskich ZUS;

odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od Decyzji wydanych przez ZUS;

reprezentowanie przed Sądami w ramach prowadzonych postępowań sądowych;

renty z tytułu niezdolności do pracy;

zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy;

emerytury;

praca w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze;

renty socjalne.


Odszkodowania

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań przed ubezpieczycielem;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

pomoc uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, pieszym, rowerzystom, motorowerzystom (również pasażerom autobusów, tramwajów, pociągów) oraz rodzinom ofiar wypadków śmiertelnych;

pomoc w wypadkach w rolnictwie oraz wypadkach przy pracy;

pomoc osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny.


Prawo administracyjne

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań przed organami administracyjnymi (odwołania od decyzji i skargi);

reprezentacja w ramach postępowań przed WSA i NSA;

podziału gruntów;

scalenie działek;

użytkowanie wieczyste (aktualizacji opłaty rocznej);

trwały zarząd;

wywłaszczenia;

decyzje o warunkach zabudowy;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

wykup gruntu.


Prawo karne

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych oraz na etapie wykonania orzeczeń;

w przedmiotowych sprawach występujemy w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, we wszystkich stadiach postępowania karnego. Kancelaria składa również w imieniu klienta wnioski i zażalenia. Prowadzimy także sprawy na etapie postępowania przygotowawczego policji, prokuratury i organów ścigania.


Prawo upadłościowe

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

upadłość konsumencka.


Prawo pracy

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

zapłata zaległego wynagrodzenia;

rozwiązanie umowy o pracę;

odszkodowania;

wypadki przy pracy i w drodze do pracy;

mobbing.


Prawo turystyczne

porady prawne;

reprezentacja w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych;

spory z biurami i agentami turystycznymi.


Prawo kanoniczne

pozwy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.


W wypadku, w którym w powyższym opisie nie odnaleźliście Państwo interesującej Was tematyki, prosimy o kontakt celem ustalenia czy mieści się ona w zakresie oferowanych przez nas usług. Z całą pewnością udzielimy Państwu w przedmiotowym zakresie oczekiwanej pomocy lub wskażemy Kancelarię, która Państwa obsłuży.